Top 100 Ranking

ตัวแนะนำ Top 100 ในเกาหลีจนจบ Chapter 4

  • by

สรุปตัวยอดนิยมในเกม Dragon Blaze ตั้งแต่ช่วงทรานโบเด็นเวฟ 2-3 ยาวไปจนถึงทรานผู้กล้า 4 เวฟ จนจบ Chapter 4 น่าจะช่วยให้วางแผนในอนาคตกันง่ายมากขึ้น

100 อันดับพรรคพวก ช่วง T.Bodens เวฟ 2 ในเกาหลี

  • by

***************************** Update (8/2017): ข้อมูลเก่าแล้ว ให้ดูตาม Link ด้านล่างแทน >>> ตัวแนะนำ Top 100 ในเกาหลีจนจบ Chapter 4 (แก้ Link) <<< ******************************** บันทึกสถิติตัวที่นิยมใช้ในเกาหลีในช่วงโบเด็นเวฟ 2 ซึ่งมีโบเด็น 3 จาก 9 ตัว… Read More »100 อันดับพรรคพวก ช่วง T.Bodens เวฟ 2 ในเกาหลี